Pravidlá sútaže FOKUS

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„ZÁBAVNÉ LETO S RAY-BAN"

1. Základné ustanovenia

1.1 Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „ZÁBAVNÉ LETO S RAY-BAN" (ďalej len „súťaž") je spoločnosť FOKUS očná optika a.s., so sídlom Vajnorská 142, 832 57 Bratislava, IČO: 47 823 305, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 5978/B (ďalej len ako „organizátor" alebo „FOKUS").
1.2 Spotrebiteľská súťaž sa vzťahuje na nákupy slnečných okuliarov značky RAY-BAN v ktorejkoľvek predajni FOKUS na území Slovenskej republiky.
1.3 Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v týchto pravidlách, ktoré sú vydané organizátorom súťaže a ktoré upravujú práva a povinnosti súťažiacich ako účastníkov súťaže a podmienky súťaže (ďalej len „pravidlá").

2. Trvanie súťaže

Súťaž trvá odo dňa 01.06.2017 do dňa 30.06.2017. Vydávanie stieracích žrebov začína dňa 01.06.2017 (od 00:00 hod) a končí dňa 30.06.2017 (do 24:00 hod) alebo do vyčerpania zásob cien. Výmena výherných stieracích žrebov vydaných organizátorom za výhry je možná odo dňa 01.06.2017 (od 00:00 hod) a do dňa 30.06.2017 (do 24:00 hod) alebo do vyčerpania zásob cien. Stieracie žreby sú platné len počas trvania súťaže. Hracím dňom je každý deň trvania súťaže. V prípade, ak sa počas trvania súťaže zásoby cien v konkrétnej predajni FOKUS vyčerpajú, organizátor súťaže je oprávnený súťaž v konkrétnej predajni FOKUS ukončiť.
3. Spôsob propagácie súťaže
Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „ZÁBAVNÉ LETO S RAY-BAN" budú zverejnené na webovej stránke http://www.fokusoptika.sk/, v reklamných a propagačných materiáloch organizátora, prípadne aj prostredníctvom médií podľa uváženia organizátora.

4. Podmienky účasti v súťaži

4.1 Súťažiacim je každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá:
i) kedykoľvek počas trvania súťaže uskutočnila nákup v ktorejkoľvek predajni FOKUS na území Slovenskej republiky minimálne jeden kus okuliarov značky RAY-BAN na jeden pokladničný doklad a
ii) ktorá nie je vylúčená z účasti na súťaži niektorým z ustanovení týchto pravidiel.
4.2 Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže alebo k technickému partnerovi súťaže alebo k niektorým z obchodných partnerov organizátora súťaže alebo k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. V prípade, ak sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a v prípade, že jej výhra bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.
4.3 V prípade, ak sa súťaže zúčastní osoba mladšia ako 18 rokov veku, alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony, alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony a vyhrá, výhra sa odovzdáva zákonnému alebo inému oprávnenému zástupcovi, ktorý preukáže oprávnenie za ňu konať. Organizátor má právo v prípade pochybnosti o veku výhercu žiadať predloženie príslušného dokladu, ktorým by táto osoba preukázala dovŕšenie 18 rokov veku.

5. Priebeh súťaže

5.1 Súťažiaci sa zapojí do súťaže nasledovne:
Každý súťažiaci, ktorý v čase od 01.06.2017 (od 00:00 hod) do dňa 30.06.2017 (do 24:00 hod) kúpi v ktorejkoľvek predajni FOKUS na území Slovenskej republiky minimálne jeden kus okuliarov značky RAY-BAN na jeden pokladničný doklad dostane jeden stierací žreb.
Stierací žreb dostane súťažiaci zadarmo k svojmu nákupu pri pokladni v predajni FOKUS, v ktorej realizuje nákup (s výhradou vyčerpania zásob stieracích žrebov na konkrétnej predajni alebo vrámci
tejto súťaže celkovo). Súťažiaci môže dostať na k jednému pokladničnému dokladu maximálne jeden stierací žreb. Súťažiaci, ktorý nedostane stierací žreb ihneď pri nákupe minimálne jedného kusu okuliarov značky RAY-BAN, je oprávnený o stierací žreb obsluhu predajne FOKUS, v ktorej realizoval nákup, ihneď po nákupe požiadať. Dodatočné vydanie stieracieho žrebu nie je možné.
Po zotretí stieracieho žrebu súťažiaci ihneď zistí, či získava výhru uvedenú na stieracom žrebe v zotretom políčku alebo nezískava žiadnu výhru. V prípade, ak súťažiaci získava výhru uvedenú na stieracom žrebe v zotretom políčku, je oprávnený si výhru uvedenú na stieracom žrebe v zotretom políčku prevziať v ktorejkoľvek predajni FOKUS na území Slovenskej republiky, v ktorej sa výhra uvedená na stieracom žrebe nachádza. To neplatí pre výhru - stolný futbal Ray Ban, ktorú si môže súťažiaci prevziať výlučne na centrále FOKUS, Vajnorská 142, 832 57 Bratislava, na vlastné náklady, v termíne vopred dohodnutom s obsluhou predajne FOKUS, v ktorej predloží stierací žreb, ktorý ho oprávňuje na prevzatie tejto výhry. Výhra uvedená na stieracom žrebe v zotretom políčku bude súťažiacemu vydaná oproti odovzdaniu stieracieho žrebu, ktorý ho oprávňuje na prevzatie tejto výhry.
Množstvo jednotlivých druhov výhier je obmedzené a výhry budú vydávané výlučne len do vyčerpania zásob výhier, resp. ukončenia trvania súťaže.
Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane vždy však s odlišným pokladničným dokladom, a to bez obmedzenia počas celého trvania súťaže. Tým si súťažiaci zvyšuje svoje šance na výhru v spotrebiteľskej súťaži.
Predloženie stieracieho žrebu obsluhe predajne FOKUS na území Slovenskej republiky, v ktorej sa výhra uvedená na stieracom žrebe nachádza, je podmienkou pre uplatnenie výhry uvedenej na stieracom žrebe. V prípade, ak súťažiaci stierací žreb nepredloží obsluhe predajne FOKUS, v ktorej sa výhra uvedená na stieracom žrebe nachádza, do ukončenia súťaže, nárok na výhru uvedenú na stieracom žrebe automaticky zanikne.
Súťažiaci sú povinní poskytnúť organizátorovi všetku nevyhnutnú a požadovanú súčinnosť potrebnú na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry.

6. Výhry

6.1. Súťažiaci môže v súťaži vyhrať nasledovné výhry:
- 2 x stolný futbal Ray Ban
- 3 x sekundový stan Ray Ban
- 10 x Instax fotoaparát FUJI film
- 10 x slnečné okuliare Ray Ban
- 10 x mikina Ray Ban
- 15 x slúchadlá Philips
- 15 x kryt na mobil iPhone
- 20 x tričko Ray Ban
- 24 x bunda Ray Ban
- 400 x plážová taška FOKUS

7. Všeobecné ustanovenia

7.1 Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7.2 Zapojením sa do súťaže vyjadruje každý súťažiaci svoj bezvýhradný súhlas s pravidlami súťaže podľa týchto pravidiel a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený.
7.3 Ustanovenia týchto pravidiel a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
7.4 Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani súdnou cestou.
7.5 Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.
7.6 Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty inou formou alebo na inú výhru než je vyhlásená v súťaži v súlade s týmito pravidlami.
7.7 Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, ako ani s prevzatím výhry.
7.8 Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.
7.9 Organizátor súťaže nie je zodpovedný za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám (alebo za pomoci tretích osôb). V prípade tlačovej chyby, inej chyby a/alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži organizátor za toto nenesie zodpovednosť.
7.10 Akákoľvek účasť súťažiaceho na súťaži nezhodujúca sa s týmito pravidlami, krádež či nelegitímne zneužitie stieracích žrebov, budú automaticky považované za podvodné a takáto účasť za neplatnú. Stierací žreb bude odmietnutý a posúdený ako neplatný. Organizátor si vyhradzuje právo neuznať za platné tie stieracie žreby, ktoré nie sú originálne, sú poškodené, neúplné alebo také, ktoré boli odcudzené, získané podvodom alebo porušením týchto pravidiel. Stieracie žreby odmietnuté a považované za neplatné nebudú mať akýmkoľvek spôsobom možnosť byť uplatnené na výmenu za výhru a stanú sa majetkom organizátora bez možnosti ich vrátenia, kedy organizátor nie je povinný uviesť dôvody, pre ktoré bol stierací žreb označený za neplatný.
7.11 Organizátor súťaže si vyhradzuje (i) právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia, (ii) právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiacich, (iii) právo na prípadné vylúčenie súťažiaceho z účasti v súťaži pre nesplnenie niektorej z podmienok súťaže; (iv) právo neposkytnúť výhru, v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok súťaže bude zistené dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade s týmito pravidlami), najneskôr však do momentu odovzdania, (v) právo obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť túto súťaž a jej pravidlá. Pokiaľ organizátor súťaže príjme rozhodnutie obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť túto súťaž a jej pravidlá zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto pravidiel.
7.12 Tieto pravidlá súťaže sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetových stránkach http://www.asocnaoptika.sk/, pričom organizátor súťaže je oprávnený zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy.

V Bratislave dňa 31.05.2017

FOKUS očná optika a.s.
Vajnorská 142,
832 57  Bratislava,
Tel.: 02 / 49 111 125