Podmienky „Programu OKKO“

(ďalej tiež len „Podmienky“)

 

 1. Tieto Podmienky upravujú špeciálne pravidlá služby s názvom „Program OKKO“ (v týchto Podmienkach tiež len „Program OKKO“ alebo „Program“), teda práva a povinnosti dodávateľa (ako je tento špecifikovaný v odst. 3 nižšie) a Zákazníka (ako je tento špecifikovaný v odstavci 4 nižšie) Programu.

 

 1. Tieto Podmienky upravujú pravidlá Programu zakúpeného Zákazníkom najneskôr dňa 30.10.2022 vrátane. Po tomto dátume už zakúpenie Programu nebude možné.

 

 1. Práva a povinnosti neupravené týmito Podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964, Zb. občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 1. Dodávateľom „Programu OKKO“ je spoločnosť FOKUS očná optika a. s., so sídlom Vajnorská 142 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 47 807 709, DIČ: 2024112783, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddiely Sa, vložke č. 7077/B (v týchto Podmienkach tiež len ako „FOKUS“). FOKUS je možné kontaktovať v pracovných dňoch medzi 9:00 do 17:00 hod. na telefónnom čísle 0800 137 138, alebo kedykoľvek e-mailom na adrese linkapomoci@fokusoptika.sk.

 

 1. Ak nie je výslovne uvedené inak, na účely týchto Podmienok a v súlade s Občianskym zákonníkom sa za spotrebiteľa považuje každý kupujúci, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania vstupuje do zmluvného vzťahu so spoločnosťou FOKUS alebo s ňou inak rokuje (v týchto Podmienkach tiež len „Zákazník“).

 

 1. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy podľa ods. 17 týchto Podmienok, pričom dňom zakúpenia „Programu OKKO“ sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi FOKUS a Zákazníkom pre „Program OKKO“ a určujú a dopĺňajú niektoré časti jeho obsahu, pokiaľ nie je medzi FOKUS a Zákazníkom výslovne dohodnuté inak.

 

Špecifikácia a podmienky „Programu OKKO“

 

 1. „Program OKKO“ sa poskytuje ako balík vzájomne viazaného tovaru a služieb, ktorý sa ponúka ako samostatný a ucelený produkt spoločnosti FOKUS oddelený od ostatného tovaru alebo služieb spoločnosti FOKUS. „Program OKKO“ predstavuje kombináciu kompletnej okuliarovej zákazky a nadštandardnej starostlivosti. Skladá sa z týchto vzájomne viazaných súčastí:

 

 1. jedného páru okuliarových dioptrických šošoviek značky „OKKO“ alebo jedného páru okuliarových dioptrických šošoviek značky Nikon podľa aktuálnej ponuky a ďalších podmienok spoločnosti FOKUS,
 2. okuliarového rámu značky „OKKO“ podľa aktuálnej ponuky spoločnosti FOKUS a
 • programu nadštandardnej starostlivosti o zrak (v týchto Podmienkach tiež len „Starostlivosť OKKO“).

 

 1. Okuliarové dioptrické šošovky značky OKKO a okuliarové rámy značky OKKO je možné kúpiť výhradne v rámci „Programu OKKO“. Jednotlivé súčasti „Programu OKKO“, okrem okuliarových dioptrických šošoviek značky Nikon, sú samostatne nepredajné.

 

 1. „Program OKKO“ sa neuplatňuje na okuliarové šošovky alebo okuliarové rámy iných značiek, než sú značky uvedené v týchto Podmienkach. Jednotlivé súčasti „Programu OKKO“ nie je možné nahradiť okuliarovými šošovkami alebo okuliarovými rámami iných značiek, a to ani čiastočne.

 

Kategórie „Programu OKKO“

 

 1. „Program OKKO“ je k dispozícii v 4 kategóriách, ktoré sú radené v nadväznosti na cenu a kvalitatívne vyhotovenie okuliarových dioptrických šošoviek a k nim patriaceho produktového radu okuliarových rámov značky OKKO. Jednotlivé kategórie „Programu OKKO“ sú:

 

 1. Program OKKO IDEAL – je zložený z kombinácie okuliarových rámov z kategórie OKKO IDEAL a dioptrických okuliarových šošoviek z kategórie minimálne OKKO 1.5 HMC alebo cenovo vyššej kategórie dioptrických okuliarových šošoviek podľa aktuálneho cenníka;
 2. Program OKKO ELEGANT – je zložený z kombinácie okuliarových rámov z kategórie OKKO ELEGANT a dioptrických okuliarových šošoviek z kategórie minimálne OKKO 1.5 NANO alebo cenovo vyššej kategórie dioptrických okuliarových šošoviek podľa aktuálneho cenníka;
 • Program OKKO ACTIVE – je zložený z kombinácie okuliarových rámov z kategórie OKKO ACTIVE a dioptrických okuliarových šošoviek z kategórie minimálne OKKO 1.5 NANO, alebo cenovo vyššej kategórie dioptrických okuliarových šošoviek podľa aktuálneho cenníka;
 1. Program OKKO PRO – je zložený z kombinácie okuliarových rámov z kategórie OKKO PRO a dioptrických okuliarových šošoviek značky Nikon.

 

 1. Súčasťou každej kategórie „Programu OKKO“ je dvojročná nadštandardná priebežná starostlivosť o zrak – „Starostlivosť OKKO“. Cena „Starostlivosti OKKO“ je 20 % z maloobchodnej predajnej ceny dioptrických okuliarových šošoviek zvolených Zákazníkom z príslušnej kategórie „Programu OKKO“ vrátane DPH. Cena „Starostlivosti OKKO“ je už započítaná v cene zvoleného balíčku „Programu OKKO“ a teda sa o túto sumu cena balíčku ako celku nezvyšuje.

 

 1. Súčasťou každej kategórie „Programu OKKO“ sú okuliarové rámy značky „OKKO“, ktoré sú mimo „Programu OKKO“ samostatne nepredajné a ich cena je v nadväznosti na príslušnú kategóriu „Programu OKKO“ 1,– euro vrátane DPH. Cena za okuliarové rámy značky „OKKO“ je už započítaná v cene zvoleného balíčku „Programu OKKO“ a teda cena balíčka sa o túto sumu už nezvyšuje.

 

 1. Aktuálny cenník určujúci delenie jednotlivých kategórií „Programu OKKO“ je k dispozícii v prevádzkach spoločnosti FOKUS a na vyžiadanie aj u zamestnancov spoločnosti FOKUS v jednotlivých prevádzkach a na internetových stránkach spoločnosti FOKUS www.fokusoptika.sk. Zákazník berie na vedomie, že ceny uvedené v aktuálnom cenníku podľa predchádzajúcej vety sú najnižšie možné ceny, za ktoré je možné kúpiť príslušnú kategóriu „Programu OKKO“. Celková cena za kúpu príslušného „Programu OKKO“ bude je uvedená v aktuálnom cenníku FOKUS a bude závisieť od konkrétnych okuliarových šošoviek zvolených Zákazníkom, ich povrchovej úpravy a indexu. Najnižšie ceny, za ktoré je možné jednotlivé kategórie Programu „OKKO“ zakúpiť, sú uvedené v aktuálnom cenníku FOKUS, zverejnenom na prevádzkach FOKUS a na internetových stránkach www.fokusoptika.sk.

 

„Starostlivosť OKKO“

 

 1. „Starostlivosť OKKO“ predstavuje nadštandardnú priebežnú starostlivosť o zrak Zákazníka v rozsahu podľa týchto Podmienok. Dĺžka trvania „Starostlivosti OKKO“ je 24 mesiacov a začína sa od dátumu, keď Zákazník prevezme okuliare zhotovené v rámci „Programu OKKO“. Trvanie „Starostlivosti OKKO“ nie je možné predĺžiť.

 

 1. Zákazník má v rámci „Starostlivosti OKKO“ právo na tieto výhody:

 

 1. Právo výmeny „kus za kus“. V prípade, že v priebehu 24 mesiacov odo dňa trvania „Programu OKKO“ Zákazníkom dôjde k
 • poškodeniu alebo
 • odcudzeniu

okuliarov kúpených v rámci príslušného balíka „Programu OKKO“, Zákazník má právo podľa svojho výberu na výmenu:

 

 1. okuliarových rámov značky „OKKO“ za nové okuliarové rámy značky „OKKO“. Vymieňaný rám musí byť rám rovnakého modelu a farby (podľa katalógového čísla okuliarového rámu) alebo iného modelu rovnakého produktového radu v prípade, že okuliarový rám v pôvodnom modeli a farbe už nie je dostupný v predajnej sieti FOKUS. Ide napríklad o situáciu, keď pôvodný model okuliarového rámu spadá do produktového radu OKKO ELEGANT, tento rám je možné vymeniť za okuliarový rám z radu OKKO ELEGANT, alebo
 2. dioptrických okuliarových šošoviek značky „OKKO“ alebo značky Nikon, a to v tom istom produktovom rade s tými istými dioptriami, aké boli kúpené v rámci príslušného balíka „Programu OKKO“, alebo
 3. celých okuliarov zakúpených v rámci príslušného balíka „Programu OKKO“, za dodržania podmienok podľa bodu a) a b) tohto bodu Podmienok.

 

Poškodením sa rozumie také mechanické poškodenie okuliarov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvní ich funkčnosť a ktorá nie je bežným opotrebením. Jedná sa napríklad, avšak nielen, o zlomený, ohnutý alebo inak poškodený okuliarový rám alebo nad mieru bežného opotrebenia poškriabané dioptrické okuliarové šošovky.

 

Odcudzením sa rozumie odcudzenie okuliarov v dôsledku krádeže alebo lúpeže spôsobenej Zákazníkovi treťou stranou. Odcudzenie preukazuje Zákazník dokladom vydaným Políciou Slovenskej republiky.

 

Právo výmeny „kus za kus“ je možné využiť počas obdobia trvania „Programu OKKO“, teda v priebehu 24 mesiacov, avšak najviac trikrát. Za uplatnenie práva na výmenu „kus za kus“ sa považuje uplatnenie ktorejkoľvek výhody podľa časti i), písm. a), b) alebo c) bodu č. 14 týchto Podmienok.

 

Prvá výmena „kus za kus“ je zadarmo, bez spoluúčasti Zákazníka.

 

Podmienkou druhej výmeny „kus za kus“ je

 • v prípade výmeny len dioptrických okuliarových šošoviek alebo celých okuliarov zakúpených v rámci príslušného balíku „Programu OKKO“ úhrada 50 % z maloobchodnej predajnej ceny dioptrických okuliarových šošoviek zvolených Zákazníkom z príslušnej kategórie „Programu OKKO“, najmenej však 60,- €, alebo
 • v prípade výmeny len okuliarového rámu „OKKO“ za nový okuliarový rám značky „OKKO“ úhrada 60,- €.

 

Podmienkou tretej výmeny „kus za kus“ je

 • v prípade výmeny len dioptrických okuliarových šošoviek alebo celých okuliarov zakúpených v rámci príslušného balíku „Programu OKKO“ úhrada 80 % z maloobchodnej predajnej ceny dioptrických okuliarových šošoviek zvolených Zákazníkom z príslušnej kategórie „Programu OKKO“, najmenej však 100,- €, alebo
 • v prípade výmeny len okuliarového rámu značky „OKKO“ za nový okuliarový rám značky „OKKO“ úhrada 100,- €.

 

Rozhodnutie o priznaní nároku Zákazníka na výmenu okuliarového rámu, dioptrických okuliarových šošoviek alebo celých okuliarov kúpených v rámci príslušného balíka „Programu OKKO“ podľa výberu Zákazníka sa Zákazníkovi oznámi spravidla okamžite v predajni FOKUS, v ktorej bolo právo výmeny „kus za kus“ uplatnené. Právo výmeny „kus za kus“ môže Zákazník uplatniť v ktorejkoľvek predajni FOKUS. Podmienkou úspešného uplatnenia práva výmeny „kus za kus“ je predloženie dokladu o kúpe „Programu OKKO“ a odovzdanie poškodených okuliarov; v prípade odcudzenia je potrebné doloženie príslušného dokladu vydaného Políciou Slovenskej republiky, z ktorého si FOKUS vyhradzuje právo na vyhotovenie kópie.

 

V prípade, ak je okuliarový rám vybraný Zákazníkom v rámci príslušnej kategórie „Programu OKKO“ k dispozícii na predajni FOKUS, na ktorej právo výmeny „kus za kus“ uplatní k, vyvinie FOKUS najvyššie možné úsilie, aby bol tento vymenený okamžite. V prípade voľby výmeny dioptrických okuliarových šošoviek alebo celých okuliarov zakúpených v rámci Programu Zákazník berie na vedomie, že okamžitá výmena na predajni FOKUS nie je možná a táto sa v rámci výmeny „kus za kus“ sa uskutoční v čo najkratšom čase, najneskôr však do 15 pracovných dní odo dňa odovzdania poškodených okuliarov v predajni FOKUS a splnenia ostatných podmienok (doloženie dokladu vydaného príslušným orgánom, ktorý potvrdzuje odcudzenie okuliarov, zaplatenie sumy spoluúčasti pri druhej alebo tretej výmene a pod.). Obdobie, v rámci ktorého sa výmena „kus za kus“ uskutočňuje, sa započítava do obdobia trvania „Programu OKKO“. Dodaním nových okuliarov v rámci výmeny „kus za kus“ nedochádza k predĺženiu trvania „Programu OKKO“, ktorého platnosť sa tak končí uplynutím 24 mesiacov od začiatku jeho trvania. Poškodené okuliare sa momentom uplatnenia práva výmeny „kus za kus“ stávajú vlastníctvom spoločnosti FOKUS.

 

 1. Možnosť bezplatného premerania zraku každých 12 mesiacov. Zákazník má v rámci „Starostlivosti OKKO“ raz za 12 mesiacov nárok na bezplatnú očnú prehliadku u optometristu podľa vlastnej voľby. Právo na prehliadku môže Zákazník uplatniť po predchádzajúcej osobnej, telefonickej alebo online rezervácii v ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti FOKUS. V prípade, že zákazník je zároveň členom vernostného programu „Klub FOKUS“, dostane od spoločnosti FOKUS na možnosť uplatnenia termínu prehliadky predchádzajúcu notifikáciu.

 

 1. Výmena dioptrických okuliarových šošoviek. V rámci „Starostlivosti OKKO“ má Zákazník najneskôr do 12 mesiacov odo dňa kúpy „Programu OKKO“ nárok na bezplatnú výmenu súčasných dioptrických okuliarových šošoviek za nové dioptrické okuliarové šošovky rovnakého produktového radu, a to za predpokladu, že nové okuliarové šošovky budú v rozsahu dioptrií +/− 1 v porovnaní so súčasnými dioptrickými šošovkami. Meranie podľa predchádzajúcej vety je možné výlučne v predajniach FOKUS. Nové dioptrické okuliarové šošovky budú zasadené do predtým kúpeného okuliarového rámu značky „OKKO“.

 

 1. Servisné služby počas 24 mesiacov zadarmo. Zákazník má v rámci „Starostlivosti OKKO“ počas 24 mesiacov odo dňa kúpy „Programu OKKO“ nárok na bezplatný neobmedzený servis „okuliarov OKKO“ v tomto rozsahu:
  • opätovné nastavenie jednotlivých častí okuliarov,
  • utiahnutie jednotlivých častí okuliarov,
  • nahradenie chýbajúcej skrutky/matičky na okuliaroch,
  • výmena „sedielok“ na okuliaroch alebo
  • vyčistenie „okuliarov OKKO“ v ultrazvukovej čističke.

FOKUS si vyhradzuje právo tieto servisné služby neposkytnúť, pokiaľ budú zo strany Zákazníka vyžadované v celkom zjavne neprimeranom rozsahu.

 1. Kúpou „Programu OKKO“ nie sú žiadnym spôsobom vylúčené ani inak obmedzené zákonné nároky Zákazníka zo zodpovednosti spoločnosti FOKUS za chyby tovaru vyplývajúce z príslušných ustanovení OZ.

 

 1. Zákazník nemá nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za „Program OKKO“, okrem nárokov vyplývajúcich z odstúpenia od zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

 1. Kúpou „Programu OKKO“, uzavretím zmluvy o zakúpení Programu OKKO Zákazník súhlasí s týmito Podmienkami.

 

 1. Spoločnosť FOKUS si vyhradzuje právo kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu obmedziť, ukončiť alebo zmeniť tieto Podmienky vrátane cenníka, a to s účinnosťou odo dňa oznámenia o zmene na internetových stránkach spoločnosti FOKUS, ak nebude výslovne uvedený termín neskorší. Zákazník má pri takejto zmene Podmienok odmietnuť a z tohto dôvodu zmluvu o zakúpení Programu „OKKO“ vypovedať, a to s výpovednou dobou mesiace, ktorá začne plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede FOKUS: Výpoveď doručuje Zákazník elektronicky na e-mailovú adresu linkapomoci@fokusoptika.sk, alebo písomne na adresu FOKUS očná optika a. s., so sídlom Vajnorská 142, 831 04 Bratislava. V prípade, ak Zákazník zmeny do 2 mesiacov odo dňa ich účinnosti neodmietne, má sa za to, že zmeny akceptoval. Zákazník za účelom informovania o zmenách Podmienok poskytol FOKUS kontaktnú e-mailovú adresu, na ktorú obdrží upozornenie ohľadom zverejnenia zmeny Podmienok. Zákazník, ktorý túto adresu odmietol poskytnúť, prípadne ktorý v priebehu trvania záväzku v rámci Programu prestane túto adresu používať a neoznáme FOKUS adresu novú, je povinný vo svojom vlastnom záujme pravidelne navštevovať vyššie uvedené internetové stránky.

 

 1. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok bude alebo sa stane úplne alebo z časti neplatným alebo neúčinným, nemá to vplyv na ostatnú časť Podmienok a všetky nedotknuté ustanovenia zostávajú platné a účinné. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 

 1. V prípade, ak je niektoré z ustanovení týchto Podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, nahradí sa ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu najviac približuje.

 

 1. K riešeniu sporov medzi FOKUS a Zákazníkom sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.skalebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 

 1. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

 1. Právo Zákazníka odstúpiť od zmluvy či možnosť ukončiť záväzok z nej je upravené vo všeobecných obchodných Podmienkach spoločnosti FOKUS, s ktorými sa Zákazník pred uzavretím zmluvy zoznámil. V týchto všeobecných obchodných Podmienkach je ďalej upravený rozsah, Podmienky a spôsob uplatnenia práv spotrebiteľa z vadného plnenia.

 

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť odo dňa 1.10.2022.