Aj počas týchto dní si u nás môžete vybaviť svoje nákupy. Nosíme rúška a dodržiavame aktuálne opatrenia. Aktuálne otváracie hodiny nájdete TU.

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE „POHODA“

 

Tento štatút upravuje úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom „POHODA“ („Súťaž“). Účelom Súťaže je propagácia jej Organizátora, jeho činnosti a produktov prostredníctvom merania zraku na festivale POHODA v roku 2022 a odmenených osôb, ktoré budú v súťaži úspešné.

1. Organizátor Súťaže

 

Organizátorom Súťaže je spoločnosť FOKUS očná optika a. s., so sídlom Vajnorská 142, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 807 709, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 7077/B („Organizátor“).

2. Miesto a čas Súťaže

Miestom súťaže je miesto konanie festivalu POHODA na Letisku Trenčín („Festival“).

 

Súťaž sa uskutoční počas trvania Festivalu v dňoch 7.-9. júla 2022.

3. Podmienky zapojenia do Súťaže

 

Do Súťaže sa môže zapojiť každá osoba staršia ako 16, rokov ktorá si

 • v stánku Organizátora nechá zmerať zrak,
 • zaregistruje sa v zákazníckom programe Organizátora „FOKUS klub“ a
 • vyjadrí súhlas so zapojením do Súťaže.

 

Zapojením sa do Súťaže vyjadruje účastník svoj súhlas s týmito Pravidlami. Registráciou do FOKUS klub vyjadruje účastník zároveň svoj súhlas s pravidlami účasti tomto programe, ktoré sú dostupné na https://klub.fokusoptika.sk/pravidla.

 

Z účasti na Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora Súťaže a osoby im blízke v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Výhry, žrebovanie a oznámenie Výhercov

Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnili podmienky podľa bodu 3 týchto pravidiel.

 

Vyžrebovaný účastník („Výherca“) vyhráva jednu z celkovo 3 poukážok na zakúpenie kompletnej dioptrickej zákazky v ktorejkoľvek predajni Organizátora v nasledovných hodnote:

 

 1. miesto: 300,- Eur
 2. miesto: 200,- Eur
 3. miesto: 100,- Eur

 

Losovanie sa uskutoční dňa 14.7.2022 náhodným výberom troch osôb spomedzi  zapojených účastníkov. Výhercovi je výhra v Súťaži oznámená prostredníctvom e-mailu a súčasne SMS správou. Organizátor je oprávnený zverejniť mená Výhercov v podobe meno a iniciálka priezviska na svojich internetových stránkach a sociálnych sieťach.

 

Následne bude Výherca kontaktovaný telefonicky na poskytnutom telefónnom čísle za účelom dohody o spôsobe odovzdania Výhry.

5. Vymáhanie Výhier zo Súťaže

Účastník Súťaže berie na vedomie, že v zmysle ust. § 845 Občianskeho zákonníka nie je možné výhry vymáhať súdnou cestou. Nároky súvisiace s výhrami sa riadia výlučne týmito pravidlami Súťaže.

6 .Zverejnenie, úprava a zmena pravidiel Súťaže

Pravidlá Súťaže budú zverejnené na oficiálnych internetových stránkach Organizátora počas celej doby trvania Súťaže a najmenej 14 dní po žrebovaní výhercov a súčasne budú k nahliadnutiu na dobre viditeľnom mieste Organizátora na Festivale.

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže, pričom takúto zmenu alebo úpravu uverejní rovnakým spôsobom, akým došlo k ich zverejneniu Súťaže.

7. Pravidlá ochrany osobných údajov a práva účastníka

Pravidlá ochrany osobných údajov: Zapojením sa do Súťaže účastník poskytuje Organizátorovi ako prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas na spracúvanie osobných údajov ako dotknutá osoba v rozsahu a za podmienok stanovených v týchto pravidlách a podľa článku 6 odseku 1, písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES („Nariadenie“) v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail a zároveň tiež

 • súhlas so zverejnením jeho osobných údajov na internetovej stránke fokusoptika.sk v rozsahu meno, iniciálka priezviska a mesto (obec),
 • so zasielaním informačných SMS a e-mailov týkajúcich sa Súťaže.

 

Osobné údaje účastníkov Súťaže budú spracúvané výlučne pre potreby Súťaže, maximálne do odovzdania výhier Výhercom, alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje nebudú používané na iné marketingové účely.

 

Osobné údaje Výhercov, ktorí prijali výhru, budú spracúvané 10 rokov.

 

Práva účastníka pri spracúvaní osobných údajov: Účastníci Súťaže majú v zmysle Nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ako dotknuté osoby nasledovné práva:

 • ako dotknuté osoby požadovať od Organizátora prístup k svojim osobným údajom. Organizátor poskytne účastníkovi na základe jeho písomnej žiadosti informáciu, ktoré osobné údaje sú spracúvané, za akým účelom, komu boli osobné údaje poskytnuté a aká je ich predpokladaná doba uchovávania,
 • požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, prípadne ich doplnenie, ak sú neúplné,
 • požadovať výmaz osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli pôvodne získané alebo spracúvané,
 • požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov ak nie sú správne, ich spracúvanie je nezákonné, alebo ak ich účastník potrebuje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • odvolať udelený súhlas, a to rovnakým spôsobom, akým bol udelený.

 

V prípade ak sa účastník domnieva, že boli jeho práva porušené, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel: +421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Využitie právo účastníka podľa tohto článku pravidiel Súťaže je možné na adrese Organizátora, alebo na e-maile info@fokusoptika.sk.

 

8. Všeobecné a ostatné pravidlá Súťaže

 

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek účastníka, ktorý porušil pravidlá súťaže, konal v rámci súťaže v rozpore s dobrými mravmi, alebo sa snažil získať výhru podvodným spôsobom alebo poškodzoval dobré meno Organizátora.

 

Organizátor nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá účastníkovi vznikne v súvislosti s účasťou na Súťaži. Organizátor nezodpovedá tiež za škodu, ktorá vznikla v dôsledku nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s nevyzdvihnutím, neuplatnením alebo nedoručením výhry. Účastník berie na vedomie, že za účasť v Súťaži mu nepatrí náhrada akýchkoľvek nákladov, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú.

 

Súťaž sa považuje za propagačnú súťaž v zmysle ust. § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Právne vzťahy neupravené týmito pravidlami sa spravujú primeranie príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

V Bratislave, dňa 1.6.2022

 

KONTAKTY

ODOBERAJTE NAŠE NOVINKY

© 2020 FOKUS očná optika a.s. Všetky práva vyhradené
Vytvorilo eSoul