Aj počas týchto dní si u nás môžete vybaviť svoje nákupy. Nosíme rúška a dodržiavame aktuálne opatrenia. Aktuálne otváracie hodiny nájdete TU.

Obchodné podmienky spoločnosti FOKUS očná optika a. s.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou FOKUS očná optika a. s. (ďalej len “predávajúci”) a jej obchodným partnerom (fyzická alebo právnická osoba), ktorý odoberá tovar alebo služby od predávajúceho za účelom ich užívania (ďalej len kupujúci). Tento obchodný vzťah sa riadi podľa Obchodného zákonníka.

KÚPNA ZMLUVA

Kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa rozumie:

a) pokladničný doklad.

b) v prípade zákazkovej výroby Zákazkový list alebo ústrižok zo Zákazkového listu.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim nadobúda platnosť:

a) ak kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar alebo službu a prevezme pokladničný doklad.

b) ak kupujúci v prípade zákazkovej výroby prevezme od predávajúceho ústrižok zo Zákazkového listu a uhradí predávajúcemu zálohovú platbu.

Pri zákazkovej výrobe kupujúci akceptuje správnosť údajov uvedených na Zákazkovom liste (dioptrické hodnoty, typ okuliarovej šošovky, typ okuliarového rámu, osobné údaje kupujúceho a ceny) tým, že od predávajúceho prevezme ústrižok Zákazkového listu a predávajúci sa zaväzuje, že podľa uvedených údajov dodá kupujúcemu tovar.

CENY

Všetky ceny tovarov, úprav a služieb sú uvádzané v € s DPH.

Ceny okuliarových šošoviek (ďalej len OŠ) a úprav sú dostupné v aktuálnych cenníkoch na prevádzke.

Ceny okuliarových rámov (ďalej len OR) sú uvedené na vystavených OR.

Ceny kontaktných šošoviek (ďalej len KŠ) sú vždy za balenie.

Ceny služieb sú umiestnené na viditeľnom mieste.

Ceny doplnkového tovaru sú na produktoch.

ZÁLOHOVÁ PLATBA

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho peňažnú zálohu z kúpnej ceny tovaru v prípade zákazkovej výroby. Výšku zálohy stanovuje predávajúci a je odvodená od finančnej náročnosti zákazkovej výroby. Zálohová platba pokrýva obstarávacie a režijné náklady predávajúceho. V prípade neodôvodneného odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy záloha prepadá v prospech predávajúceho.

DODANIE TOVARU

Pri zákazkovej výrobe predávajúci vydá tovar len na základe prevzatia ústrižku zo Zákazkového listu od kupujúceho. V prípade straty ústrižku môže byť tovar predávajúcim vydaný na základe poskytnutia osobných údajov z dokladu totožnosti kupujúceho.

Dodacia lehota je termín, ktorý plynie od času prijatia zákazky od kupujúceho do času prevzatia tovaru od predávajúceho. V prípade zákazkovej výroby si predávajúci vyhradzuje právo určenia individuálnej dodacej lehoty. Informatívny termín dodania tovaru je uvedený na ústrižku Zákazkového listu. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude dodaný v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú k danému odvetviu. Do dodacej lehoty sa počítajú iba pracovné dni. Predávajúci je oprávnený predĺžiť dodaciu lehotu o dobu trvania prekážky v dodaní objednaného tovaru, ktorej nešlo zabrániť s rozumnou mierou predvídavosti, či ktorej nešlo zabrániť ani s vynaložením všetkého úsilia, ktoré môže kupujúci požadovať a ktoré nemá povahu v okolnostiach zavinených predávajúcim.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď po jeho prevzatí. Kupujúci musí prípadné chyby oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo chyby zistil alebo ich mal zistiť.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade dioptrických okuliarov sa jedná o tovar upravený podľa jeho individuálnych požiadaviek. V prípade, ak kupujúci takýto tovar po dobu jedného kalendárneho roka od výzvy predávajúceho na jeho prevzatie neprevezme a neurobí tak ani v novej, primeranej lehote určenej predávajúcim (prostredníctvom SMS alebo e-mailu), vyhradzuje si predávajúci právo takýto tovar ako neupotrebiteľný zničiť. Predávajúci má voči kupujúcemu právo na náhradu nákladov vzniknutých za dobu uskladnenia neprevzatého tovaru a za jeho zničenie. Kupujúci nemá právo na vrátenie zálohovej platby zloženej na kúpnu cenu tovaru.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci dáva súhlas predávajúcemu na spracovanie a evidenciu (uloženie) osobných údajov potrebných k realizácii kúpnej zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť tieto informácie tretej osobe.

KONTAKTY

ODOBERAJTE NAŠE NOVINKY

© 2020 FOKUS očná optika a.s. Všetky práva vyhradené
Vytvorilo eSoul