Aj počas týchto dní si u nás môžete vybaviť svoje nákupy. Nosíme rúška a dodržiavame aktuálne opatrenia. Aktuálne otváracie hodiny nájdete TU.

Zásady spracovania osobných údajov

Informácie k spracovaniu osobných dát

FOKUS očná optika a.s. so sídlom Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO 47 807 709  dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov 18/2018. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní.  V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie vašich osobných dát

FOKUS očná optika a.s. dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať FOKUS očná optika a.s. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, než vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe.

Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému prevádzkovateľovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom.   Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť prevádzkovateľa.

S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu. 

Námietky

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou ČR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07  Bratislava 27
Slovenská republika

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailovú adresu v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Ale tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na e-mail gdpr@fokusoptika.sk alebo na sídlo našej spoločnosti:

FOKUS očná optika a.s.
Vajnorská 142
831 04 Bratislava

Webové stránky – súbory protokolov

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:

 • Vaša Adresa IP
 • Otváraná stránka nášho webu
 • Kód odpovede http
 • Identifikácia vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.Používame iba cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie stránky a poskytovanie našich služieb. Sú to:

„session cookies“. Obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní našu stránku optimalizovať a vylepšovať.

„cookies tretích strán“. Tieto cookies sú generované výhradne tretími stranami Patria sem najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci stránku používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Instagram,), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie stránky a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na stránke. Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú na google.com/analytics a ďalšie informácie o cookies tretích strán sú v zásadách používania cookies príslušných tretích strán.

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

Kontaktný formulár

V prípade že využijete náš kontaktný formulár, je potrebné poskytnúť nám nasledujúce osobné údaje meno, priezvisko, email, telefón a text správy. Vaše údaje spracovávame za účelom, aby sme relevantne poskytli odpovede na Vami požadované informácie. Je preto našim oprávneným záujmom spracovať tieto údaje nevyhnutné na vybavenie Vašej požiadavky. Akonáhle Vaša žiadosť, zaslaná kontaktným formulárom bude vybavená, je v našom záujme vaše osobné údaje vymazať.

Súťaže na Facebooku

Spoločnosť  spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, budeme spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka. Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

Záručné podmienky

Záručné podmienky vyplývajú zo zákona NR SR č. 150/2004 a 250/2007 Z.z. Zákon sa uplatňuje jednotne vo vzťahu ku kupujúcim nárokujúcim si reklamačné práva spotrebiteľa. 

 1. Záručná doba na zakúpené výrobky a zhotovené zákazky je 24 mesiacov, 3 mesiace na vykonané opravy a úpravy a 24 mesiacov na vymenené súčiastky odo dňa ich prevzatia kupujúcim. 
 2. Pre tovar zhotovený na zákazku platia tieto osobitné záručné podmienky: 
  – na okuliarový rám platí záruka, ak sú v ňom zapracované pôvodné šošovky uvedené na zá- kazkovom liste
  – záruka na okuliarové šošovky platí iba na pôvodné šošovky uvedené na zákazkovom liste 
 3. Kompetentným partnerom kupujúceho pre riešenie a vybavenie reklamácie je vedúci prevádzky. 
 4. Pri posudzovaní reklamácie sa predávajúci riadi: 
  – Všeobecne platnými záručnými a reklamačnými podmienkami. 
  – Reklamačným poriadkom spoločnosti. 
  – Ak je reklamácia zamietnutá a zákazník napriek tomu trvá na reklamácii, bude reklamovaný tovar prijatý na odborné posúdenie a zákazník bude informovaný v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak aj odborný posudok potvrdí opodstatnenosť zamietnutia reklamá- cie, vynaložené náklady na odborné (súdnoznalecké) posúdenie znáša predávajúci. 
 5. O uplatnení reklamácie sa spíše zápis na tlačive „REKLAMAČNÝ LÍSTOK“. 
 6. Záručná doba sa predlžuje o čas od uplatnenia reklamácie až po jej vybavenie. 
 7. Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť: 
  – Pokladničný doklad potvrdzujúci zakúpenie predmetu reklamácie. 
  – Zákazkový list k predmetu reklamácie. 
 8. Záruka sa nevzťahuje na: 
  – Uplatnenie reklamácie po uplynutí záručnej doby.
  – Ak zákazník nepreukáže, že reklamovaný tovar nezakúpil na predajni FOKUS očná optika a.s.
  – Ak boli do rámu osadené iné šošovky, ako sú uvedené v zákazkovom liste. 
  – Opotrebenie tovaru spôsobené bežným užívaním.
  – Chyby vzniknuté nešetrným zaobchádzaním, nedostatočnou údržbou, alebo nedodržaním návodu na používanie.
  – Ušľachtilé vrstvy na šošovkách (antireflex, tvrdenie…) znehodnotené tepelným žiarením (auto- mobil, sauna…). Viď Návod na používanie korekčných okuliarov. 
  – Reklamované optické vlastnosti šošoviek (zlé videnie), pokiaľ sú ich dioptrické hodnoty zhod- né s hodnotami uvedenými na zákazkovom liste. 
 9. Ak zákazník uplatní reklamáciu v záručnej lehote po 6. mesiacoch od dňa predaja, bude rozhodnutie predávajúceho o uznaní reklamácie závisieť od dôkazov, ktorými je zákazník povinný sa preukázať, že reklamovaná chyba nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebením výrobku. 
 10. Ak zákazník uplatňuje reklamáciu po 12 mesiacoch odo dňa zakúpenia tovaru a predajca na predajni mu ju na mieste zamietol, je predajca povinný poskytnúť zákazníkovi kontakt, kde môžete reklamovaný tovar zaslať na odborné posúdenie súdnym znalcom. Súdnym znalcom pre odbor očnej optiky v Slovenskej republike je Dipl. Ing. Ján Hučko, jhucko@gmail.com, 0907 118 759, 0910 176 883, 02/207 25127.

 

KONTAKTY

ODOBERAJTE NAŠE NOVINKY

© 2020 FOKUS očná optika a.s. Všetky práva vyhradené
Vytvorilo eSoul