Aj počas týchto dní si u nás môžete vybaviť svoje nákupy. Nosíme rúška a dodržiavame aktuálne opatrenia. Aktuálne otváracie hodiny nájdete TU.

Súťaž Zaostrené na lásku

Úplné pravidlá súťaže „#zaostrenenalasku“ o 5 výhier – slnečné okuliare Ray-Ban podľa vlastného výberu od 7.2.2021 do 21.2.2021 (ďalej len „Pravidlá“).

1. Úvodné ustanovenia

1.1.
Účelom tohto dokumentu (Pravidiel) je úprava pravidiel súťaže „Zaostrené na lásku“, a to po dobu troch týždňov (ďalej len „Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá uvedenej Súťaže.
1.2.
Aktuálne platné znenie Pravidiel je zverejnené na webových stránkach www.fokusoptika.sk/sutaz
1.3.
Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť FOKUS očná optika, a.s.,
IČO 47 807 709, so sídlom Vajnorská 142, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 7077/B

2. Doba a miesto konania Súťaže:

Súťaž prebieha po dobu troch týždňov na sociálnej sieti Instagram, v dňoch od 7.2.2021 od 00:00 hod. do 21.2.2021 24:00 hod.

3. Účastníci súťaže

3.1.
Súťaže sa môže zúčastniť iba plne svojprávna fyzická osoba, vo veku 18 rokov a viac (pričom najneskôr v prvý deň súťaže musí súťažiaci dosiahnuť vek 18 rokov), s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má aktívny profil na sociálnej sieti Instagram a splní všetky podmienky pre zapojenie sa do Súťaže, ktoré stanovia tieto Pravidlá (ďalej len „Účastník“ či „Súťažiaci“).

3.2.
Svojou účasťou v Súťaži, t.j. vykonaním registrácie vyjadruje Súťažiaci svoj úplný a výslovný súhlas so znením Pravidiel a vyjadruje tým svoj súhlas byť znením týchto Pravidiel zaviazaný, vrátane nižšie uvedených licenčných ustanovení.

3.3.
Súťažiaci berie na vedomie, že účasť v Súťaži je len na vlastnú zodpovednosť a riziko Súťažiaceho. Usporiadateľ ani organizátor nenesú zodpovednosť za prípadné zranenie pri plnení súťažnej úlohy, ani za vznik prípadnej škody pri plnení súťažnej úlohy.
3.4.
Výhercom Súťaže môže byť iba Súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky uvedené v týchto Pravidlách a pokiaľ prijme výhru.

4. Mechanika Súťaže a výhra

I. Registrácia
4.1.
Pre účasť v Súťaži je nevyhnutné, aby mal Súťažiaci svoj vlastný profil na sociálnej sieti – Instagrame. Registráciou sa rozumie uloženie súťažnej fotografie na sociálnu sieť Instagram, ktorá spĺňa ďalšie nižšie uvedené parametre.

II. Splnenie súťažnej úlohy
4.2.
Súťažiaci je povinný na Instagram uložiť súťažnú fotografiu a k nej uvedie hashtag #zaostrenenalasku a #fokusoptika
4.3.
Súťažné príspevky/fotografie sa budú zhromažďovať priebežne, v jednotlivých týždňoch Súťaže do galérie pod hashtagom #zaostrenenalasku
III. Určenie víťazov a výhry
4.4.
Súťažné fotografie budú zverejnené a zhromažďované pod hashtagom #zaostrenenalasku a návštevníci tohto hashtagu budú môcť dať „like“ k uverejnenej fotografii, výsledný počet „like“ pri každej fotografii určí poradie výhercov. 5 uverejnených fotografií, ktoré budú mať dňa 21.2.2021 o 12:00 hod. najvyšší počet „like“ vyhrávajú.
4.5.
Výhercov bude organizátor Súťaže informovať zaslaním tzv. direct message na Instagrame, v rámci ktorej bude výherca požiadaný o oznámenie emailu za účelom odovzdania výhry. Pokiaľ účastník výhru neprijme, môže organizátor vybrať iného výhercu, ktorý splnil Pravidlá súťaže.
4.6.
Do súťaže sú vložené nasledujúce výhry:
– 5x slnečné okuliare značky Ray Ban, podľa výberu výhercu z aktuálnej ponuky usporiadateľa.

4.7.
Výherca môže svoju výhru odmietnuť z akýchkoľvek dôvodov. V takomto prípade bude organizátorom Súťaže vybraný zo súťažiacich príspevkov nový výherca.

5. Licenčné ustanovenia

5.1.
Súťažiaci prehlasuje, že je autorom fotografií, ktoré umiestnil do Súťaže, čím sa najmä rozumie, že je výlučným majiteľom všetkých autorských práv k týmto fotografiám a že neporušil autorské práva tretích osôb. Súťažiaci ďalej prehlasuje, že pre prípady, kedy sú na fotografiách zachytené podoby tretích osôb, disponuje všetkými potrebnými súhlasmi týchto osôb (v prípade neplnoletých osôb rovnako súhlasmi všetkých ich zákonných zástupcov) k tomu, aby mohol fotografie umiestniť do Súťaže a poskytnúť ich usporiadateľovi a organizátorovi k využitiu podľa podmienok v Pravidlách súťaže. Jedná sa hlavne o súhlasy podľa §84 a násl. Občianskeho zákonníka a súhlasy so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 a 7 GDPR (všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). V prípade porušenia niektorého z týchto prehlásení, bude Súťažiaci organizátorom vylúčený zo Súťaže a zodpovedá za všetku škodu tým spôsobenú.
5.2.
Súčasťou registrácie do Súťaže je nahranie súťažnej fotografie na sociálnu sieť spojenú so Súťažou (Instagram). Od tohto momentu poskytuje Súťažiaci usporiadateľovi a organizátorovi Súťaže oprávnenie tieto súťažné príspevky a fotografie (ďalej tiež len „Autorské diela“ a jednotlivo „Autorské dielo“) použiť všetkými možnými a známymi spôsobmi, a to neobmedzene čo do rozsahu územného, vecného a množstevného (ďalej tiež len „Licencia“).
Licencia je udelená bezplatne (Súťažiaci nebude voči organizátorovi ani usporiadateľovi nárokovať akúkoľvek odmenu či iné finančné protiplnenie) a bezvýhradne. Usporiadateľ ani organizátor nie sú povinní Licenciu využiť. Licencia je udelená na dobu trvania autorských majetkových práv k Licencii.
5.3.
Usporiadateľ a organizátor sú v rámci Licencie oprávnení Autorské dielo najmä upraviť, spojiť s iným autorským dielom, pozmeniť, rozširovať, rozmnožovať, prenajať, požičať, vystaviť, ukázať verejnosti, a to všetko prostredníctvom tretích osôb. Pokiaľ je k týmto činnostiam potrebný súhlas Súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas udelený momentom registrácie do Súťaže. Usporiadateľ či organizátor sú oprávnení poskytnúť sublicenciu tretej osobe. Autorské dielo bude v rámci Licencie použité pre potreby Súťaže, môže byť uverejnené na profiloch usporiadateľa a organizátora na sociálnych sieťach (napr. Instagram, Facebook, LinkedIn), na webových stránkach usporiadateľa alebo na jeho intranete.
5.4.
V prípade, že sa prehlásenia Súťažiaceho uvedené v bode 5.1 vyššie ukážu ako nepravdivé, zodpovedá Súťažiaci v plnom rozsahu za všetky škody či ujmy vzniknuté v tejto súvislosti prevádzkovateľovi či organizátorovi a zaväzuje sa tieto škody a ujmy v plnom rozsahu poskytovateľovi a organizátorovi nahradiť. Uvedené najmä znamená, že pokiaľ by v dôsledku nedostatku súhlasu osoby zachytenej na fotografii vznikla prevádzkovateľovi alebo inej osobe akákoľvek škoda či ujma (napr. uložením povinnosti poskytnúť osobe zadosťučinenie či uložením pokuty alebo inej sankcie) alebo náklady, je Súťažiaci povinný ich v plnom rozsahu prevádzkovateľovi alebo organizátorovi nahradiť.

5.5.
Súťažiaci zodpovedá prevádzkovateľovi a organizátorovi za škodu vzniknutú v súvislosti s uplatnením práv tretích osôb k Autorskému dielu. Pokiaľ vznesie proti prevádzkovateľovi alebo organizátorovi akákoľvek tretia osoba nárok z porušenia svojich práv v súvislosti s užitím Autorského diela, je Súťažiaci povinný na svoje náklady účinne brániť prevádzkovateľa a organizátora a odškodniť ich v plnej výške v prípade, že tretia osoba svoj nárok úspešne uplatní. Každý Súťažiaci svojou účasťou najmä potvrdzuje, že Autorské dielo je jeho pôvodným výtvorom a zaväzuje sa, že užitím Autorského diela podľa týchto Pravidiel nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, t.j. napr. práva osôb zmienených či zachytených v Autorskom diele (t.j. práva osobnostné), práva vlastníkov vecí či ochranných známok uvedených v Autorskom diele, atď.

5.6.
V prípade porušenia licenčných podmienok stanovených v týchto Pravidlách, zaniká Súťažiacemu, ktorý sa stane výhercom právo na obdržanie výhry. V prípade, že výherca už výhru prevzal, je povinný ju prevádzkovateľovi vrátiť.

6. Spracovanie osobných údajov

6.1.
Správcom osobných údajov je:
FOKUS očná optika, a.s., IČO 47 807 709, so sídlom Vajnorská 142, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 7077/B
Email: info@fokusoptika.sk (ďalej pre účely tohto článku len „Správca“).
Bezplatná informačná linka FOKUS: 0800 137 138 (v pracovné dni)
Spracovateľom osobných údajov je organizátor Súťaže:

6.2.
S osobnými údajmi bude narábané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Základom pre spracovanie osobných údajov je účasť Súťažiacich v Súťaži a v prípade, že sa Súťažiaci stane výhercom, tak ďalej odovzdanie výhry a uverejnenie výhercu.

6.3.
Osobné údaje Súťažiacich, ktoré Súťažiaci Správcovi poskytnú, v rozsahu:
(i) Identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, podpis);
(ii) Kontaktné údaje (kontaktná adresa, číslo telefónu, emailová adresa a ďalšie podobné informácie);
(iii) Ďalšie osobné údaje (zachytené podoby Súťažiaceho),
Budú spracovávané za účelom účasti Súťažiaceho v Súťaži. V prípade, že sa Súťažiaci stane výhercom, tak ďalej za účelom odovzdania výhry a uverejnením víťazov na profiloch usporiadateľa a organizátora na sociálnych sieťach (napr. Instagram, Facebook, LinkedIn) a na webových stránkach usporiadateľa alebo na jeho intranete, a to po dobu max. 5 rokov.

6.4.
V súvislosti s ochranou osobných údajov má každý Súťažiaci nasledujúce práva, ktoré môže u Správcu uplatniť:
– Právo na prístup k osobným údajom: Súťažiaci má právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré o ňom Správca spracováva;
– Právo na opravu osobných údajov: Pokiaľ sa Súťažiaci domnieva, že osobné údaje, ktoré o ňom Správca vedie, sú nepresné či neúplné, má právo požiadať Správcu o ich aktualizáciu či doplnenie;
– Právo na výmaz osobných údajov (právo byť zabudnutý): Súťažiaci má právo požiadať Správcu o výmaz svojich osobných údajov, pokiaľ nie sú potrebné pre účel , pre ktorý boli spracované, pokiaľ boli spracované protiprávne, pokiaľ musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti alebo boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti;
– Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov: Súťažiaci má právo požadovať obmedzenie spracovania, pokiaľ popiera presnosť svojich osobných údajov alebo je ich spracovanie protiprávne, ale odmieta výmaz takýchto osobných údajov alebo pokiaľ Správca požiada, môže Správca vybrané osobné údaje spracovávať aj potom, čo nie sú potrebné k účelu, pre ktorý boli Súťažiacim poskytnuté (napríklad v súvislosti s uplatnením nároku na súde, ku ktorému Správcom spracovávané osobné údaje potrebuje), alebo Súťažiaci vzniesol námietku proti spracovaniu, pričom nie je zrejmé, či Správcov oprávnený záujem prevažuje nad oprávneným záujmom Súťažiaceho;
– Právo na prenositeľnosť osobných údajov: Súťažiaci môže kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, vrátane profilovania, ktoré Správca spracováva z dôvodu oprávneného záujmu. Rovnako môže vzniesť námietku proti spracovaniu v situácii, že jeho osobné údaje spracováva Správca pre účely priameho marketingu. V takom prípade osobné údaje už ďalej nebude Správca takto spracovávať pre tento účel;
– Právo podať sťažnosť na dozorcovskom úrade: Súťažiaci má právo podať sťažnosť na dozorcovskom úrade, pokiaľ sa domnieva, že pri spracovávaní jeho osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov. Dozorcovským úradom je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/1, Bratislava – Ružinov, tel:421 232 313 214.
Pre uplatnenie svojich vyššie uvedených práv sa Súťažiaci môže obrátiť na vyššie uvedené kontakty Správcu a ním poverené osoby pre ochranu osobných údajov.

7. Ďalšie ustanovenia

7.1.
Zverejnená súťažná fotografia nesmie obsahovať explicitné znázornenie nahoty, neetické príspevky, vulgarizmy, rasistické alebo obdobné príspevky, nesmie propagovať konkurenčnú spoločnosť a produkty, porušovať autorské práva, porušovať právne predpisy SR a nesmie odporovať dobrým mravom. Porušenie týchto podmienok môže mať za následok vylúčenie zo Súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky budú konkrétne súťažné fotografie stiahnuté z galérie súťažných diel a Súťažiaci vyzvaný, aby svoju súťažnú fotografiu upravil do verzie, ktorá neodporuje Pravidlám, pokiaľ tak neučiní do 24 hodín, bude zo súťaže vylúčený.
Organizátor a usporiadateľ si vyhradzujú právo na posúdenie a konečné rozhodnutie o splnení podmienok podľa tohto bodu.

7.2.
Účasťou v Súťaži a nahraním súťažných príspevkov v súlade s Pravidlami Súťaže prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej Pravidlami a zaväzuje sa tieto Pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Organizátor a usporiadateľ nezodpovedajú za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s účasťou Súťažiaceho v Súťaži.
7.3.
Organizátor a usporiadateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier a nezodpovedajú za akúkoľvek ujmu, ktorá prípadne Súťažiacemu alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s užívaním výhry.
7.4.
Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení, pokiaľ nestanoví usporiadateľ inak. Organizátor a usporiadateľ týmto nie je Účastníkom Súťaže nijak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto Pravidlách. Výhru nie je možné reklamovať. Účasti v Súťaži ani výhry sa Súťažiaci nemôže domáhať súdnou cestou.
7.5.
Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v Súťaži alebo osoby jednajúce v rozpore s Pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Organizátor a usporiadateľ si vyhradzujú právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v Súťaži. A pokiaľ taká osoba splní niektoré podmienky pre získane výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom, nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá usporiadateľovi Súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť jej ďalšom užití. Organizátor a usporiadateľ Súťaže nezodpovedajú za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v tejto Súťaži (predovšetkým funkčnosť siete, internetového pripojenia, atď.). Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za úspešné doručenie súťažných príspevkov a fotografií.
7.6.
V prípade rozporu ustanovení týchto Pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu Pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať prednostne príslušné ustanovenia týchto pravidiel, pokiaľ nestanoví usporiadateľ inak.

7.7.
Účelom tohto dokumentu je úplná a jediná úprava Pravidiel súťaže „Zaostrené na lásku“. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto Pravidlá zmeniť, rovnako tak Súťaž pozmeniť či úplne zrušiť, a to i v priebehu jej trvania.

KONTAKTY

ODOBERAJTE NAŠE NOVINKY

© 2020 FOKUS očná optika a.s. Všetky práva vyhradené
Vytvorilo eSoul